Szociális Munka Alapszak

Szociális munka alapképzés (BA)

4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4. Tel/fax: 0642/598234
 

Bõvebben a képzésrõl 
 
A szociális munkás képzés több mint száz éves múltra tekint vissza a világban. Magyarországon 1989-ben indult újra a szociális munkás képzés. Nálunk 1990-ben kezdődött el az általános szociális munkás képzés. 1990 – 2005. között négy éves képzésben tanultak a diákok, majd 2006-tól a Bolognai folyamatban, lineáris képzési rendszerben a szociális munka alapszakon a képzési idő 7 félév.

A szociális munkás képzés széleskörű gyakorlati bázisra épített magas szintű elméleti szakmai, társadalomtudományi megalapozottságú képzés, melynek végére a hallgatók képesek tudásukat, ismereteiket szintetizálva a gyakorlatban dolgozni.

A képzés fő tanulmány területei:

 

 • Szociális munka elmélete és gyakorlata
 • Társadalompolitika, szociálpolitika
 • Szociológia
 • Pszichológia
 • Népegészségügy
 • Jogtudomány

 

A szociális munka alapképzés gyakorlatorientált képzés, ahol az oktatás 40%-át a gyakorlati munkára történő felkészítés teszi ki, ide tartozik a terepmunka és a szakmai készségfejlesztés. A gyakorlati képzés fontos része a szociális munka alapszakon az összefüggő szakmai gyakorlat, ami féléves terepgyakorlatot jelent a hallgatóknak. A színvonalas gyakorlati oktatást nálunk több mint 120 terepgyakorlatot biztosító intézmény segíti, melyek szolgáltatásaikat tekintve lefedik a szociális munkásokat foglalkoztató intézmények teljes vertikumát.

A szociális munkás, mint szakember:

A szociális munkás feladata az egyének, családok, csoportok, közösségek életében fellépő szociális problémák megelőzése, kezelése. 

A szociális munka nemzetközi definíciója: „A professzionális szociális munka elősegíti a társadalmi változásokat, a probléma megoldásokat az emberi kapcsolatokban, valamint segíti az „empowerment”-et; az emberi képességek felszabadítását és az emberek felhatalmazását arra, hogy cselekedjenek a jólét fokozása érdekében. Az emberi viselkedésről és a társadalmi rendszerekről szóló elméletek felhasználásával a szociális munka azokon a pontokon avatkozik be, ahol az emberek egymással és társadalmi környezetükkel kerülnek kapcsolatba. Az emberi jogok és a szociális igazságosság alapvető fontosságúak a szociális munkában.” (Global Standards, 2001)

A képzés célja olyan ismeretek nyújtása, és olyan készségek, képességek, szemlélet, személyiség, értékrend kialakítása, amelyek lehetővé teszik az alábbi feladatok megoldását:

 • a társadalom (gazdaság, politika, kultúra stb.) valóságos működési szabályszerűségeinek felismerése és elemzése;
 • a társadalmilag kedvezőtlen helyzeteket létrehozó okok feltárása és mindazon eszközök áttekintése és mozgósítása, amelyek ezen okok kialakulását megelőzhetővé teszik;
 • a különböző élethelyzetekben kialakuló szociális problémák felismerése és ezek össztársadalmi összefüggésben való szemlélete;
 • az egyének, családok és közösségek problémamegoldó - képességének javítása, saját gazdasági, társadalmi, érzelmi, biológiai, családi és személyközi okokból fakadó szociális problémáik felismerésére és megoldására;
 • az egyének és közösségeik összekapcsolása nehéz élethelyzetük javítását szolgáló társadalmi és állami intézményekkel, elvárásokkal és szolgálatokkal, jog- és érdekérvényesítő képességeik fejlesztésének segítése;
 • az adott szociálpolitikai intézmény- és eszközrendszer fejlesztésének és megújításának kezdeményezése társadalmi, intézményi, szakmai és politikai szinten;
 • a szociális munka kompetencia - határainak kijelölése, más szakemberekkel való együttműködés, más szakmák bevonása a szociális munkás illetékességi körén kívül eső problémák megoldásába.

A szociális munkás személyiségével, segítő attitűdökkel, gyakorlatban alkalmazható módszerekkel dolgozik, és a Szociális Munka Etikai Kódexben foglalt elveknek és értékeknek megfelelően gyakorolja hivatását. Alapértéknek tekinti a segítséget kérő állampolgárok (kliensek) autonómiáját, döntési szabadságát, az emberi (köztük a gyermeki) jogok érvényesülését, a társadalmi szolidaritás érvényesülését, az egyenlőtlenségek felszámolását, a kirekesztéssel érintett csoportok társadalmi befogadását, integrációját, a szegénység csökkentését.

A hallgatók elméleti ismeretekkel és gyakorlati tapasztalatokkal, módszerekkel, holisztikus szemlélettel rendelkező szakemberré válnak, akik segítenek a szociális és mentális problémákkal küzdő embereknek. Az alapképzésben végzett hallgatók a szociális munkáról általános tudással rendelkeznek, amit a szakmában széleskörűen használnak fel. A diplomás szociális munkások önkormányzati, non-profit, egyházi fenntartású szociális és gyermekvédelmi intézményekben dolgoznak az emberek jólétének érdekében.

A szociális munka tradicionális szakmai területei és módszerei:

 • terület: családgondozás, gyermekvédelem, iskolai szociális munka, utcai szociális munka, idősek-, szenvedélybetegek-, pszichiátriai betegek-, hajléktalanok ellátása, fogyatékkal élők segtítése
 • módszer: szociális esetmunka (casework), szociális csoport munka (social work with group), szociális munka családokkal és gyerekekkel (family and child social work), közösségi szociális munka (community care)

A szociális munka BA szakos diploma elhelyezkedési lehetőséget jelent az alábbi szakmai területeken:

 • családsegítés
 • iskola, gyermekvédelmi intézmény
 • idősek ellátása
 • hajléktalan ellátás
 • szenvedélybetegek ellátása
 • pszichiátriai ellátásfogyatékkal élők ellátása

Szakunk nemzetközi kapcsolatai:

A szociális munka alapszak több Európai Unióhoz tartozó országgal és az Egyesült Államokkal működtet nemzetközi kapcsolatot. Az együttműködések keretében lehetőség van a diákok számára külföldi tanulmányi útra, szakmai gyakorlatra, külföldi vendégoktatók előadásait hallgatni, tőlük tanulni. A mobilitási programoknak köszönhetően hallgatóink ösztöndíjasként részképzésben tanulnak, gyakorlatot teljesítenek külföldi egyetemeken, és oktatóink oktatási és kutató munkát végeznek a partner intézményekben.

Képzésünk nemzetközi kapcsolatai:

 • Amerikai Egyesült Államok: Louisville-i Egyetem Kent School of Social Work
 • Ausztria: Fh-Campus Wien
 • Csehország: University of Ostrava és South Bohemian University Ceske Budejovice
 • Finnország: Oulu University of Applied Scienses
 • Nagy-Britannia: Birmingham: Aston University-Aston Business School
 • Németország: Katholische Universität Eichstätt, Katholische Stiftungsfachhochschule München és Universität Kassel
 • Portugália: Politéchnico de Viseu, Lamego
 • Románia: Partiumi Keresztény Egyetem Nagyvárad és Babes Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár
 • Svájc: Hochschule Luzern
 • Szlovákia: University of Trnava

A felsorolt intézményekből a szak rendszeresen fogad hallgatókat és vendégoktatókat. A külföldi oktatók nemcsak az elméleti képzést segítik, hanem speciális kurzusok formájában a szakma gyakorlati oktatásában is aktív szerepet vállalnak.

Hallgatóinknak szakunkon országos, valamint regionális kutatásokban való részvételre is lehetőség nyílik, amelyek eredményeit a hallgatók TDK konferenciákon mutatják be, továbbá pályamunkájukkal Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon is szerepelhetnek. Ilyen kutatás a közelmúltból az Életminőség 2008 és 2010 kutatás.
Szakunkon rendszeres a kutatói aktivitás, a szak oktatói két nemzetközi és számos hazai kutatási programba kapcsolódtak be. Négy, az Országos Tudományos Kutatási Alap által támogatott, illetve két, az Országos Kiemelésű Társadalomtudományi Kutatások keretén belül finanszírozott kutatás folyt a szak oktatóinak kezdeményezésére. E mellet települési szintű szükséglet felméréseket és szolgáltatás vizsgálatot végeztünk. Képzésünk az öregedéstudomány területén működtet kutatóműhelyt, de számos más társadalomtudományi vizsgálatba is bekapcsolódtak oktatóink, a teljesség igénye nélkül például időskor, hajléktalanság, munkanélküliség, fogyatékkal élők családjai. Oktatóink és hallgatóink kutatásait és külföldi tanulmányait a szak külön erre a célra létrehozott keretből támogatja. 

A Szociális Munka Alapszak a hallgatók számára a kötelezően választandó és szabadon választható tárgyak keretein belül biztosít lehetőséget az egyéni elmélyülésre egyes tudományterületeken, melyek előkészíthetik, illetve elősegíthetik a későbbi mesterképzésbe való belépést.

A szociális munka (BA) alapszak befejezését követően a hallgató továbblépési lehetősége:

 • Elhelyezkedik a munkaerőpiacon: családsegítő szolgálatok, gyermekjóléti szolgálatok, polgármesteri hivatalok szociális és gyámügyi osztályai, gyermekvédelmi központok, gyermekotthonok, ápolást-gondozást nyújtó otthonok, nappali ellátást nyújtó és egyéb alapszolgáltatást biztosító szolgáltatások, kistérségi, és egyéb integrált szociális szolgáltatók, hajléktalan-ellátás intézményei, rehabilitációs intézmények, egészségügyi intézmények, egyházi szociális intézmények, igazságügyi és büntetés-végrehajtási intézetek, pártfogói felügyelet, tanácsadó érdekvédelmi és önsegítő szervezetek, non-profit szervezetek, stb.
 • Külföldön, szakmai területen munkát vállal vagy továbbtanul: a szociális munka BA szakos diploma elfogadott az Európai Unió tagállamaiban, az oklevél magyar és angol nyelven kerül kiadásra.
 • Szakirányú továbbképzési szakra jelentkezik, ahol a szakterület mélyebb, speciálisabb ismereteinek oktatása történik. Ezek a képzések az alapdiploma szintjének megfelelő további szakirányú képzettséget biztosítanak. A képzések ideje 2 félév. Kínálatunk:
  - Alkalmazott Szociális Gerontológia Szakirányú Továbbképzési Szak
  - Interdiszciplináris Közösségi Munka Szakirányú Továbbképzési Szak
 • Jelentkezik „mester” (MA) képzésre: A többciklusú lineáris képzési folyamatban az alapszak elvégzését követően lehetőség nyílik mesterszakon tanulni, ahol a szakmai tudás elmélyítése történik. 
  -    Egészségügyi Szociális Munka mesterképzést, mely teljes idős (nappali) és részidős (levelező) képzési formákban nyújt lehetőséget hallgatóinknak a mesterfokozat megszerzésére. 
  -    2011 februárjától Szociális Munka és Szociális Gazdaság néven indul hazánk első JOINT képzése. Az Európai Uniós mesterfokozatot adó végzettséget nyolc Uniós országban és Svájcban is elfogadják, hiszen ezen országokban egységesen ugyanezt a képzést biztosítják. A közösen kidolgozott képzés lehetőséget nyújt a hallgatóknak az intézmények közötti szabad mozgásra. Mesterképzéseinkről a Kari tájékoztatóban és a honlapon (www.de-efk.hu) tájékozódhat.