Ápolás Mesterképzés

 

Szaki Információk

Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4., 4400
Tel: (42)404-411, Fax: (42)408-656

Mesterszak felelőse: Ujváriné Dr. Siket Adrienn főiskolai docens

 

Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Ápolás Mesterszak (MSc)rövid tájékozató!

Mesterképzésben meghirdetett szak:

 

Képzési szint

Munkarend

Fin.forma

Szak

Költségtérítés (félév)

Képzési idő

Irányszám

min.<max.

Vizsga-forma

M

N

A

Ápolás

Támogatott

3

15 < 25

Felvételi elbeszélgetés (szóbeli)

M

N

K

Ápolás

300.000,- Ft

3

Felvételi elbeszélgetés (szóbeli)

M

L(1)

A

Ápolás

Támogatott

3

20 < 35

Felvételi elbeszélgetés (szóbeli)

M

L(1)

K

Ápolás

300.000,- Ft

3

Felvételi elbeszélgetés (szóbeli)

(1) A levelező munkarendű képzésben – az érintett hallgatókkal kötött eltérő megállapodás hiányában – a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor. 

A képzés időtartama: 3 félév
Képzési forma: nappali és levelező
Szerezhető szakképzettség: okleveles ápoló
Finanszírozási forma: államilag támogatott és költségtérítéses
Költségtérítés összege: 300.000 Ft/félév nappali tagozaton
300.000 Ft/félév levelező tagozaton
Szerezhető fokozat: MSc
Képzési idő: 3 félév
Megszerzendő kreditek száma: 90

 

Fontos!
Fel szeretnénk hívni a figyelmüket arra, hogy a 2005. évi CXXXIX. Törvény a felsőoktatásról 55.§(2) értelmében „Egy személy tizenkét féléven át folytathat a felsőoktatásban tanulmányokat államilag támogatott képzésben (a továbbiakban: támogatási idő), beleértve a felsőfokú szakképzést is.” 
Tehát, aki eddig 8 félévet töltött felsőoktatási képzésben, annak még 4 félévet támogat az állam (tehát összesen 12 félévet).

 

Kiknek ajánljuk?
Az egészségtudományi képzési területen szerzett főiskolai/BSc ápoló diplomával rendelkező egészségügyi szakembereknek, akik az ápolói hivatást magas szinten művelni, azt tovább fejleszteni kívánják. Elhivatottságot, kedvet éreznek az ápolásszervezés, intézményi osztályvezetés, ápolásmenedzsment, ápoláskutatás, az ápolás elméleti és gyakorlati oktatása iránt, és a megszerzett képességeket a gyakorlatban alkalmazni kívánják felsőfokú oktatási intézményekben, kórházakban, ÁNTSZ-, illetve rendelőintézetekben. 

Képzési cél:
A képzés célja olyan egészségtudományi szakemberek képzése, akik ismerik a hazai egészségügy működését, az ápolás közép- és felsőszintű intézményrendszerét és az egészségtudomány szerepét és fejlesztésének lehetőségét a társadalom életében. Alkalmasak az ápolás tudományos problémáinak megoldásában, új ápolási ismeretek felkutatásában és gyakorlati hasznosításuk előmozdításában történő hatékony részvételre. A végzettek felkészültek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

Oktatási program:

Alapozó ismeretek:
Egészségügyi irányítási és működési rendszerek I., Alkalmazott népegészségügy I., Epidemiológia és egészségügyi statisztika I., Modern vezetéselmélet, Pedagógia és oktatástechnológia I., Egészségügyi és munkajog

Általános szakmai ismeretek:
Alkalmazott egészségügyi informatika, Alkalmazott népegészségügy II., Epidemiológia és egészségügyi statisztika II., Bizonyítékokon alapuló egészségügyi ellátás I-II., Pedagógia és oktatástechnológia II-III.

Ápolási ismeretek:
Egészségtudományi ismeretek I-II-III., Egészségügyi irányítási és működési rendszerek II., Alkalmazott ápolástudományi ismeretek I-II., Klinikai és területi gyakorlatok

Nyelvi követelmény:
A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.

Szakmai gyakorlat
A hallgató lássa a gyakorlatban az elméleti órákon megismert aktuális prevenciós, diagnosztikai, és terápiás újdonságokat, ezek helyét a klinikai gyakorlatban, illetve az ápoló szerepét gyakorlati megvalósításukban. Ismerje meg a klinikai, kórházi körülmények között működő szakmai teamek-et, azokban az ápolók feladatát. Legyen rálátása a komplex klinikai ismereteket igénylő szakterületekre. Ismerje meg az osztályvezető ápolói, a kórházi és ápolási intézmény ápolási igazgatói, illetve a városi és regionális vezető ápolói feladatköröket, az ápolásvezetéssel, irányítással kapcsolatos feladatokat. 

Jelentkezés:
A jelentkezés feltételeiről és módjáról a minden évben megjelenő Felvételi Tájékoztató valamint az Országos Felsőoktatási Információs Központ honlapja (www.felvi.hu) ad tájékoztatást. A képzésről további információk: www.de-efk.hu.

A mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Előnyben részesítés címén a felsőoktatási intézmények saját hatáskörben meghatározott, de legfeljebb 10 többletpontot adhatnak.
Az összpontszámot az oklevél minősítése, a szóbeli elbeszélgetés és a többletpontok adják. 
A bemeneti feltételként meghatározott alapképzésben, illetve korábbi főiskolai képzésben szerzett oklevél minősítésének nyolcszorosa (max. 40 pont).
A szóbeli szakmai beszélgetés a jelentkező korábbi szakmai tanulmányaihoz, illetve ismereteihez, elsősorban az ápoláskutatás, ápolásvezetés, ápolásoktatás témaköreihez kapcsolódik. A felvételi szóbeli elbeszélgetés során a bizottság a szakmai jellegű tájékozottság mellett a jelölt általános intelligenciáját, önálló gondolkodásra való képességét és problémafelismerő, illetve problémamegoldó képességét is vizsgálja. 

Ajánlott irodalom:
Barbara Fuszard: Innovatív tanítási módszerek az ápolásban. Medicina Könyvkiadó Rt. Budapest, 1997.
Dr. Boncz Imre – Dr. Buda József: Kutatásmódszertan és egészségügyi statisztikai alapismeretek. PTE, 1999.
Bessie L. Marquis, Carol J. Huston: Vezetői szerepek és menedzsment az ápolásban – elmélet és alkalmazás. Medicina Könyvkiadó Rt. Budapest, 1999.

A szóbeli elbeszélgetés során max. 50 pont szerezhető. 

Pontszámítás:

Felvételi pontok:
- felvételi elbeszélgetés (szóbeli): 50 pont
- oklevél minősítése alapján: 40 pont (minősítés x 8)

Többletpont:
Max. 10 többletpont adható.

 • Előnyben részesítési max. pont: 10 pont
  - fogyatékosság: 8 pont
  - gyermekgondozás: 8 pont
  - halmozottan hátrányos helyzet: 8 pont
  - hátrányos helyzet: 4 pont
 • 2. nyelvvizsga / közép C: 4 pont
 • demonstrátor: 5 pont
 • intézményi TDK 1-3. hely: 3 pont
 • 1. nyelvvizsga / felső C: 8 pont
 • 2. nyelvvizsga / felső C: 8 pont
 • OTDK: 5 pont
 • Igazolt szakmai gyakorlat befejezett 5 évenként: 2 pont

Csatolandó dokumentumok:

 • felsőfokú oklevél
 • többletpontok igazolására szolgáló dokumentumok