Addiktológiai konzultáns

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma:

A diploma megszerzésének feltétele: 90 kredit, ebből:
•    57 kredit elmélet
•    15 kredit gyakorlat a kötelező tantárgyakból,
•    6 kredit a kötelezően választható tantárgyakból
•    6 kredit a szabadon választható tantárgyakból,
•    6 kredit a szakdolgozati munka. 

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A szakirányú továbbképzés során megszerezhető ismeretek:

a) A szakirányú továbbképzés során megszerezhető ismeretek:
•    az egészségügyi – és szociális ellátórendszer jogi, szociálpolitikai, etikai meghatározottságának ismerete;
•    a család, mint szociális rendszer, annak fejlődési szakaszainak ismerete;
•    a család életciklusainak, krízishelyzeteinek ismerete;
•    a pszichoaktív szerek fogyasztásával kapcsolatos polgári és büntetőjogi kérdések ismerete;
•    a családi életciklusok, krízishelyzetek és az alkohol- és drogfogyasztás összefüggéseinek ismerete;
•    az emberi kommunikáció szabályszerűségeinek ismerete;
•    a tanácsadás elméletének, irányzatainak, iskoláinak ismerete;
•    az egyes pszichoterápiás irányzatok ismerete;
•    az abúzussal kapcsolatos orvosi beavatkozás lehetőségeinek és feltételeinek ismerete;
•    az abúzusban használt pszichoaktív szerek és hatásmechanizmusainak, veszélyeinek ismerete;
•    a detoxikálás módszereinek ismerete;
•    az alkohol- és drogfogyasztó magatartás rendszerszemléletű megközelítésének ismerete;
•    az addiktív viselkedésformák kialakulása szociokulturális környezetének     ismerete;
•    az írásos és elektronikus közlés és multimédiás szemléltetés módszereinek és technikáinak ismerete.

b) A szakirányú továbbképzésen végzettek képesek:
•    a széleskörű rendszerszemléletű gondolkodásra a szociális szféra belső viszonyait illetően;
•    a család és a szociális ellátórendszer közötti közvetítésre;
•    a családi krízishelyzetek interpretációjára;
•    a pszichoaktív szerhasználattal kapcsolatos multidiszciplináris szemléletmód kialakítására;
•    az addiktív magatartás szempontjából veszélyeztető helyzetek felismerésére, az ezzel kapcsolatos segítségnyújtásra;
•    a tanácsadás során vezetett interjú készítésére;
•    az érzések és a tartalom visszatükrözésére;
•    segítséget adni a kliensek szenvedélyállapottal összefüggő döntéseinek meghozatalában;
•    a társszakmákkal való kapcsolattartásra;
•    együttműködés kiépítésére és fenntartására egyénekkel és intézményekkel;
•    terápia irányítására, alkalmanként diagnosztikai munka végzésére;
•    team-munkában való részvételre;
•    önálló segítő folyamatok tervezésére, kidolgozására és kivitelezésére;
•    a kutatási módszerek és elemzési technikák alkalmazására.

c) A szakirányú továbbképzésen megszerezhető végzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
•    okok feltárásának képessége, rendszerező képesség;
•    segítőkészség;
•    problémamegoldás;
•    értékelési képesség, nyitottság;
•    problémaelemző képesség, helyzetfelismerés;
•     hatékony kérdezés, kommunikációs rugalmasság;
•    adekvát kommunikáció, kapcsolatteremtési készség;
•    empátiakészség, ösztönző képesség, konfliktusmegoldó képesség;
•    szervezőkészség;
•    kooperációs készség;
•    felelősségtudat, határozottság;
•    alkalmazkodó készség, tolerancia;
•    önállóság, kreativitás, ellenőrzőképesség, precizitás;
•    ötletgazdagság, információgyűjtés.

d) A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
•    addiktológiai, alkohológiai és pszichiátriai osztályokon,
•     pszichiátriai és alkohológiai, illetve TÁMASZ szakambulanciákon, belgyógyászati osztályon,
•    háziorvos munkatársaként az alapellátásban,
•    a szociális szférában: családsegítő – és gyermekjóléti szolgálatokban, nevelési tanácsadókban, hajléktalan és munkanélküli ellátásban, szenvedélybetegek közösségi és nappali ellátásaiban, alacsonyküszöbű programokban, szenvedélybetegek bentlakást nyújtó intézményeiben
•    igazságüggyel összefüggő szolgálatoknál,
•    az elsődleges prevenció területén: iskolákban, gyermek és ifjúsági programokban, népegészségügyi és tisztiorvosi szolgálatban, az önkormányzatok munkatársaként,
•    a relapszus prevencióban: speciális bent-fekvéses vagy ambuláns programokban, rehabilitációs otthonokban.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditértékek:

A) Alapozó modul (biopolitika és prevenció, jogi ismeretek, rendszerelmélet): 12 kredit
B) Szaktárgyi modul (családi konzultáció, addiktológiai pszichológia, addiktológia, terápia és rehabilitáció, konzultáció elmélete és gyakorlata, önismeret, kutatásmódszertan): 45 kredit
C)Választható modul (családi diszfunkciók és kémiai szerhasználat, munkaholizmus/munkafüggőség, intézménymenedzsment, kockázati magatartások, önsegítő közösségek, 12 lépéses programok és terápiás rezsimek, intravénás droghasználat, multikulturális társadalom, szociálantropológia, ifjúságszociológia):12 kredit
D) Szakmai gyakorlat: 15 kredit
A szakdolgozat kreditértéke: 6 kredit

Képzési cél: 

Az addiktológiai konzultáns legyen képes:
•    Segítséget adni a kliensnek szenvedélyállapottal és –betegséggel összefüggő döntések (pl. kezelés vállalása) meghozatalában;
•    Bizonyos esetekben diagnosztikai munkát végezni, kezelésre irányítani;
•    Orvosi, szakpszichológusi beavatkozást nem igénylő problémákat, kríziseket, veszteség- és gyászreakciókat ellátni;
•    Tudásának és tapasztalatának átadásával, felismerések és értékek közvetítésével segíteni a hozzá fordulót
•    A kliens problémájával kapcsolatos legszélesebb információ nyújtására
•    Legyen képes megérteni a szenvedélybeteg állapotát, a kezelések folyamatát, és azok következményeit.
•    Képes legyen megállapítani az orvosi és/vagy szakpszichológusi beavatkozás szükségességét.
•    Elősegíteni a szenvedélybetegek közösségi integrációját
•    Ártalomcsökkentő programokat működtetni
•    Segíteni a közösségben a rehabilitációs folyamatot

A képzés formája: levelező (részidős)

A képzés szerkezete: 

A) Alapozó modul 12 kredit
•    Biopolitika és prevenció
•    Rendszerszemlélet 
•    Jogi ismeretek 
B) Szaktárgyi modul 45 kredit
•    Addiktológia
•    Addiktológiai pszichológia
•    Konzultáció elmélete és gyakorlata
•    Kutatásmódszertan
•    Önismeret
C) Kötelezően választható modul 6 kredit
Kötelezően választható tárgyak (szemeszterenként 1 tárgy, 2 kredit értékkel):
•    Krízisellátás, krízisintervenció a szenvedélybeteg ellátásban
•    Kockázati magatartások
•    Családpatológia és szenvedélybetegségek 
•    Az alacsonyküszöbű szolgáltatás és a közösségi ellátás módszertana
•    Önsegítő közösségek 12 lépéses programok és terápiás rezsimek
•    Intravénás droghasználat
•    Viselkedéses addikciók
•    Pszichoedukációs módszerek a szenvedélybeteg ellátásban
•    Szociálantropológia

Szabadon választható tárgyak: 6 kredit

D) Szakmai gyakorlat: 15 kredit
Terepgyakorlat az addiktológiai konzultáns lehetséges foglalkoztatási terepein a szenvedélybeteg ellátást végző intézményekben történik:
•    Alacsony küszöbű és közösségi ellátások
•    Szenvedélybetegek nappali ellátása és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátása
•    Szenvedélybetegek ápolást, gondozást nyújtó és rehabilitációs intézménye
•    Elsődleges prevenció és ambuláns ellátási formák (Drogambulancia, ÁNTSZ,)
•    Kórházi ellátási formák, addiktológiai osztály

E) A szakdolgozat kreditértéke:
6 kredit
Az abszolutórium teljesítéséhez szükséges kreditérték 90 kredit.

A képzés módszerei: 
Levelező (részidős) képzés. 
A hallgatók összesen 491 óra képzésen vesznek részt, amiből 195 óra elmélet és 296 óra gyakorlat, ebből 120 óra terepgyakorlat. 
A terepgyakorlathoz a teljesítendő feladatokat gyakorlati naplóban kapják meg a hallgatók, amelyet a gyakorlati idő teljesítése után le kell adniuk az oktatónak. A képzés során a konzultációk, előadások, tantermi gyakorlatok biztosítják a lehetőséget a hallgatóknak a személyes segítségre. 
Az elméleti és gyakorlati órák ismereteit a mindennapi szakmai tapasztalataik hasznosításával rendszeres otthoni egyéni és csoportos projektfeladatok elvégzésével mélyítik el

A RÉSZTVEVŐK TELJESÍTMÉNYÉT ÉRTÉKELŐ RENDSZER 
Az ismeretek ellenőrzési rendszere a tantervben előírt aláírások, gyakorlati jegyek megszerzéséből, kollokviumi és a szakdolgozat elkészítéséből, valamint a záróvizsgából tevődik össze.
A szakdolgozat: 
A szakdolgozat olyan saját szakmai tapasztalaton alapuló, az addiktológiai konzulens képzés elméleti és gyakorlati ismereteiről szóló írásbeli dolgozat, amely tanúsítja, hogy a hallgató az elsajátított ismeretek birtokában gyakorlati tapasztalatainak feldolgozásával, önállóan képes az ismeretanyag kreatív alkalmazására. 
A szakdolgozat kreditértéke: 6 kreditpont.
A záróvizsga: 
A záróvizsgára bocsátás feltétele: 
- a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelmények teljesítése
- a szakdolgozat benyújtása és a bíráló által történő elfogadása.
A záróvizsga részei:
- a szakdolgozat tartalmának 10 perces előadás keretében történő szóbeli bemutatása, és a szakdolgozat megvédése a Záróvizsga Bizottság előtt, a bírálók által feltett kérdések megválaszolásával.
- szóbeli vizsga mely tartalmazza az addiktológia tárgyköréhez tartozó elméleti ismereteket, és a konzultáció gyakorlati kérdéseit.
A záróvizsga eredménye:
A záróvizsga eredménye a szakdolgozat védés eredménye és a szóbeli záróvizsgára kapott érdemjegyek számtani átlaga.

Az oklevél:
Az oklevél minősítése:
- az oklevél minősítését a kollokviumok érdemjegyeinek átlagából, a gyakorlati jegyek átlagából és a komplex záróvizsga eredményéből képezzük az alábbi képlet alapján:

OM =  ZV+GYK+KV
3
OM: oklevél minősítésének alapjául szolgáló numerikus érték
ZV: a komplex záróvizsga minősítésére szolgáló számérték
GYK: Az előírt gyakorlatok érdemjegyeinek átlaga
KV: Az előírt kollokviumok érdemjegyeinek átlaga
A szakirányú továbbképzésben szerzett oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: addiktológiai konzultáns.

A TANTÁRGYI PROGRAMOK 
ADDIKTOLÓGIAI KONZULTÁNS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK
I. Alapozó (társadalomtudományi) ismeretek modul 

A) Alapozó modul 12 kredit
1.     
A tantárgy neve: Biopolitika és prevenció
A tantárgy felelőse: Prof. Dr. Molnár Péter
A tantárgy oktató(i): Dr. Sárváry Attila, Prof. Dr. Molnár Péter
Kreditértéke: 4
A számonkérés módja: kollokvium
A tantárgy teljesítésére javasolt szemeszter: I. félév
A tantárgy célja:
Hogy a hallgatók megismerjék a szociálpolitika fogalmát, intézményeit, a szociális támogatások, valamint az egészségügy rendszerét. Rálátásuk legyen az állami szerepvállalás lehetőségeire a prevenció területein. Érezzék az egészségügyi etika és bioetika jelentőségét a segítő munka során.
A tantárgy főbb témakörei: 
•    A szociálpolitika fogalma, értelmezése, története. Szociálpolitikai értékek és elvek. A szociálpolitika intézményrendszere. Szociális törvénykezelés és szociális biztonsági háló. A családtámogatási rendszer. A társadalombiztosítás alapkérdései. Egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási ellátások. A hajléktalanság. Munkanélküliség, a munkanélküliek ellátásai.
•    Az egészségügy helye, szerepe a gazdaságban. Az egészségi állapot, befolyásoló tényezői és az egészségügy hatása, lehetősége. Az egészségügy felépítése, szervezetei. Az egészségügy finanszírozása. A szenvedélybetegségek népegészségügyi jelentősége, nemzeti drogstratégia, egészségtervek, mentálhigiénés stratégia, népegészségügy.
•    Az etika mint filozófiai diszciplína. Az erkölcs társadalmi jellege. Morál és moralitás, erkölcsi szabadság és felelősség. A lelkiismeret. 
•    Normatív etikai irányzatok, alkalmazott etikák, etika és jog. Szociáletika: Kollektív erkölcsi értéktudat. A társadalmi igazságosság elméletei. 
•    Az egészségügyi etika és a bioetika. A hippokratészi hagyomány és a bioetika alapelvei. Autonómia és paternalizmus a segítő tevékenységben. Az autonómia értéke az addiktológiai konzultáns munkájában. Egészség, betegség, deviancia, pszichés zavar, szenvedélybetegség, normatív fogalmai. A betegek, kliensek autonómiájának biztosítása. 
•    Az előítéletek és típusai, különös tekintettel a szenvedélybetegségekkel kapcsolatos előítéletekre. Az élet tisztelete. Az élet tisztelete a humán reprodukció folyamatában. A makro- és mikroallokáció etikai vonatkozásai.
2. 
A tantárgy neve: Rendszerszemlélet
A tantárgy felelőse: Dr. Kiss János
A tantárgy oktató(i): Dr. Kovács János
Kreditértéke: 5
A számonkérés módja: kollokvium
A tantárgy teljesítésére javasolt szemeszter: I. félév
A tantárgy célja:
A hallgató sajátítsa el a rendszerelméleti alapfogalmakat, váljon képessé a rendszerszemlélet alkalmazására az addiktológiai konzulensi munka során. A problémák értelmezése és kezelése során az egyéneket rendszerek részeként kezelje. Vegye figyelembe és értse a családi, kortársi, környezeti tényezők jelentőségét a problémák kialakulása és kezelése során. Alkalmazza a folyamatok, hálózatok szerepét, törvényszerűségeit a megelőzés, beavatkozás, rehabilitáció során.
A tantárgy főbb témakörei:
•    Általános rendszerelmélet. Történelmi áttekintés. 
•    Alapfogalmak: A rendszerelmélet elemei, kibernetikai alapismeretek, 
•    A család mint rendszer. A rendszerelmélet családra történő alkalmazása. Az alkohol és drogfogyasztó magatartás rendszerszemléletű megközelítése 
•    A kommunikáció fogalma, a közlési folyamat elemei és meghibásodási lehetőségei. A bipolaritás, az attribúció, a redundancia, a kongruencia fogalmainak vonatkoztatása a közlési gyakorlatra. 
•    Verbális és nem verbális kódok, mint jelentés hordozók, a közlésben résztvevő partnerek viszonya és a közlés személyi, tárgyi környezete, mint jelentés módosítók. A közlési tranzakció elemzése. A verbális közlés főbb jellemzői (tanultság, sémák, közérthetőség stb.). A nem verbális közlés jellemzői (pán humán jelleg, vegetatív háttér, metakommunikáció eszköz stb. Kongruencia, hitelesség, szinkronitás, “kettős kötés”. Közlés egyéni és csoporthelyzetben.
•    Az elméleti előadásokat a kommunikációs technikák gyakorlása egészíti ki szemináriumi formában
•    A szervezeti működés, mint rendszer, folyamatok és hálózatok működtetése, menedzselése
•    A rendszerszemlélet jelentősége az addikciók kialakulása, kezelése során.
•    Prevenció és rendszerelmélet.
3. 
A tantárgy neve: Jogi ismeretek
A tantárgy felelőse: Dr. Marsi Edit
A tantárgy oktató(i): Dr. Marsi Edit
Kreditértéke: 3
A számonkérés módja: gyakorlati jegy
A tantárgy teljesítésére javasolt szemeszter: I.    
A tantárgy célja:
Az addiktológiai konzulens hallgató szerezzen áttekintést a munkája során szükséges jogi területekről, őt érintő legfontosabb jogi keretekről.    
A tantárgy főbb témakörei:
•    I. Polgári jogi ismeretek: 1959. Évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről jogképesség, cselekvőképesség, gondnokság képviselet, meghatalmazás, eseti gondnokság. 1997. évi XXXI. Törvény az egészségügyről betegjogok, pszichiátriai betegekre vonatkozó speciális szabályok. Szociális jog és emberi jogok, családjog.
•    II. Büntetőjogi ismeretek: 1978. Évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről büntethetőség, kóros elmeállapot, ittasság büntetőjogi megítélése, visszaélés kábítószerrel bűncselekmény. 1973. Évi I. törvény a büntető eljárásról büntető eljárás megindítása, szakaszai, az eljárásban részt vevő személyek, a gyanúsított jogai, kényszerintézkedések, elterelés, intézkedések.
•    III. Adatvédelem: 1992. Évi LXIII. Törvény a személyes adatok védelméről személyes adat, különleges adat, az adatkezelés alapelvei, igénybe vehető jogorvoslat. 1997. Évi XLVII. Törvény az egészségügyi adatok kezeléséről orvosi titoktartás, az adatkezelés szabályai, megkeresések teljesítése. 1994. Évi XXXIV. Törvény a rendőrségről a rendőrség adatkezelése, megkeresések, a segítő, mint tanú a büntető vagy polgári eljárásban.
B) Szaktárgyi modul 45 kredit
4. 
A tantárgy neve: Addiktológia I-III.
A tantárgy felelőse: Dr. Erdélyi Ágnes
A tantárgy oktató(i): Dr. Erdélyi Ágnes
Kreditértéke: 16
A számonkérés módja: kollokvium
A tantárgy teljesítésére javasolt szemeszter: I. II. III. félév
A tantárgy célja: 
A pszichoaktív szerhasználattal kapcsolatos epidemiológiai adatok, klinikai tünetek, valamint a specifikus terápiás eljárások megismerése. A hallgatók ismerjék meg a rehabilitáció fogalmát, intézmény rendszerét és specifikumait az addiktológiai ellátásban.
A tantárgy főbb témakörei:
•    A pszichoaktív anyagok használatával kapcsolatos fogalmak. Pszichoaktív anyagok és klinikai tünetcsoportok. 
•    Epidemiológia: módszerek és adatok, trendek (elsősorban Magyarországon). Addikciók és fertőző betegségek. 
•    Etiológia és kórlefolyás. 
•    Prediktorok, kockázati és protektív tényezők. 
•    Addikciók és más devianciák kapcsolata. 
•    Az addikciókra specifikus terápiás és ártalomcsökkentő eljárások alapelemei. 
•    Detoxikálás módszerei
•    A magyarországi addiktológiai és szenvedélybetegségeket segítő intézmény-hálózat ismertetése. 
•    A prevencióval kapcsolatos fogalmak (elsődleges, másodlagos, harmadlagos; univerzális, szelektív és indikatív). Egészségpszichológiai modellek és kockázatészlelés. 
•    Prevenciós színterek, különös tekintettel a helyi közösség, az iskola és a család világára. A prevenció módszerei és azok hatékonysága: az egészségfejlesztés kontextusában végzett prevenció előnyei. 
•    Egészségfejlesztő beavatkozások szervezése és értékelése (a PRECEDE-PROCEED-modell). Ártalomcsökkentés. Alkohol, dohány- és drogpolitika.
•    Readaptáció, reszocializáció, felépülés, utógondozás fogalma, kialakulása. 
•    A rehabilitáció intézményrendszere, önsegítő csoportok, AA, AE. 
•    Az alkoholbetegek orvosi rehabilitációja, a medikális modell kritikája. 
•    A család szerepe az alkoholbetegek rehabilitációjában, co-dependencia. 
•    Alkoholbetegek munkahelyi bázisú rehabilitációs programja. 
•    Szenvedélybetegek gyermekeinek speciális problémái. 
•    Antiszociális, deviáns alkoholbetegek rehabilitációs nehézségei. 
•    Egyházi és civil rehabilitációs kezdeményezések a szenvedélybeteg ellátásban. A rehabilitáció jogi, társadalmi és gazdasági feltételei. 
•    Addiktológiai konzultáns szerepe a rehabilitációban, kompetencia határok, kiégés prevenció.
5.
A tantárgy neve: Addiktológiai pszichológia I-II.
A tantárgy felelőse: Dr. Kiss János
A tantárgy oktató(i): Dr. Kiss János Dr. Sárváry Andrea, Oroszné Pál Zsuzsa, Zolnai     Erika
Kreditértéke: 10
A számonkérés módja: kollokvium
A tantárgy teljesítésére javasolt szemeszter: I. II. félév
A tantárgy célja: 
A hallgatókkal ismerjék meg a személyiség, szociál- és fejlődéslélektan fogalmait, magyarázó elméleteit a szenvedélybetegségekkel kapcsolatos jelenségek kialakulásáról és működéséről. A tantárgy feladata egyrészt az egyén társas meghatározottságának, másrészt az interperszonális kapcsolatok és a csoportdinamikai jelenségek törvényszerűségeinek megismertetése, ezáltal a társas hatékonyság növelése. Az alkohol- és drogfogyasztó magatartás főbb jellemzőinek megismertetése, a problémás fogyasztó személyiségének bemutatása, a kliens és a segítő kapcsolatának leírása. A pszichopatológia alapjainak megismerésével képes legyen a szenvedélybetegségekkel összefüggő pszichopatológiai kórképeket átlátni.

A tantárgy főbb témakörei:
•    A személyiség társas meghatározottsága, a szocializáció. 
•    Szociális szerep, szereptanulás, szerepfeszültségek és feloldásaik. 
•    Társkapcsolati viselkedés és hatékonyság (személypercepció, döntéselfogadtatás, közlés). 
•    A szociális csoport, csoportdinamika, csoporttechnikák. 
•    A személyiség fogalma, összetevői, szerkezete és működése
•    A viselkedés szabályozása. Az én-funkciók. Stabilitás, változékonyság. 
•    A személyiség fejlődése: Freud, Ericson, Maslow, Rogers és Wilber fejlődésmodellje.
•    Egészséges és patológiás személyiségfejlődés. A személyiség megismerésének módszerei, a személyiségdiagnosztika alapjai.
•    A drogfogyasztó magatartás sajátosságai. A problémás fogyasztás személyiségháttere. A pszichodinamikai, a humán strukturális és a stresszlerendezési és az önmedikalizációs modell.
•    Az alkoholista életvezetésének és személyiségének főbb jellemzői. 
•    A különböző addikciók együttes előfordulása és összefüggése más pszichopatológiai problémákkal. Kettős diagnózisú kliensek. 
•    Az alkohol- és drogfogyasztás szerepe, funkciója a személyiség és a család működésének szabályozása területén. 
•    Az idegrendszer felépítése és működése, a lelki jelenségek keletkezése és vizsgálatuk. A pszichológiai funkciók zavarai, a pszichopatológia alapfogalmai, a percepció, a gondolkodás, a figyelem, a pszichoszomatikus, az érzelmi élet és zavarai. A tudatfunkció és zavarai, az orientáció, a tanulás, az emlékezés, a személyiség és zavarai. 
•    Pszichotikus kórképek (schizophrenia és egyéb pszichózisok). Affektív kórképek (major depresszió, bipoláris affektív zavarok). A szorongás fogalma, tünetei, szorongásos kórképek, pánik zavar, generalizált szorongás, poszttraumás stressz zavar, kényszerbetegség, fóbiák. Szomatoform zavarok. Étkezési zavarok, anorexia, bulimia. Demenciák, felosztása, tünettana, kivizsgálása. A mentalis retardációk, felosztása, vizsgálata. 
•    Alkohol okozta neuropszichiátriai kórképek, Wernicke-Korsakow encephalopathia, delírium, alkoholos pszichózisok stb., szomatikus szövődmények. Neuropszichiátriai vizsgálómódszerek, képalkotó eljárások. Kezelési eljárások a pszichiátriában, a farmakoterápia alapjai, különböző pszichoterápiás eljárások.
6.
A tantárgy neve: Konzultáció elmélete és gyakorlata I. II. III.
A tantárgy felelőse: Dr. Sárváry Andrea
A tantárgy oktaó(i): Zolnai Erika / Dr. Kuritárné Dr. Szabó Ildikó/ Dr. Sárváry Andrea
Kreditértéke: 16
A számonkérés módja: gyakorlati jegy, kollokvium
A tantárgy teljesítésére javasolt szemeszter: I. II. III. félév

A tantárgy célja:
Olyan szemlélet és eszköztár közvetítése, mely a leendő konzultáns beszélgetés-vezetéseit, döntés- és választás-előmozdító technikai készségeit és segítő attitűdjét professzionális szintre emeli. A hallgatók megismerkednek a konzultáció folyamatában fontos szerepet játszó alapfogalmakkal.
A hallgatók ismerjék meg a szenvedélybetegségek kialakulásának, fennmaradásának, működésének és ártalmainak egyik legfontosabb színterét, a család környezetét, annak szociológiai vonatkozásait. A leendő konzultáns megismerkedjék a családterápia, mint pszichoterápiás módszer elméleteivel és gondolkodásmódjával. 
A gyakorlat célja az, hogy a hallgatók saját élményeiken és tapasztalataikon keresztül jussanak el az addiktológiai problémák megoldására irányuló technikák elsajátításához. A gyakorlat mindvégig a hallgatók aktív munkájára, élményeik bevonására, egymás közötti kooperációjára támaszkodik, így fő jellemzője, hogy a hallgatói aktivitásra épít. A hangsúly nem egyszerűen a kész ismeretek átadásán van, hanem az egyes hallgatók ismereteinek, képességeinek, szemléletének fejlesztésén is. A gyakorlat lehetősége ad a különböző ismeretegységek személyes vonatkozásokon keresztüli munkálkodásán az önismeret mélyítésére is. A hallgató szembesülhet motívumaival és önkifejezésének, viselkedésének eszközeivel, melyek a “szakmai én” alakulását szolgálják. A “Konzultációs technikák” gyakorlat során a hallgatók egy egyéni konzultációt vezetnek végig, mely folyamatot dokumentálnak is. 
A tantárgy főbb témakörei
•    A tanácsadás (counseling) történetének áttekintése. 
•    A tanácsadás folyamata és szintjei: informálódás, konzultációs szint, döntést akadályozó belső konfliktusok kezelésének előmozdítása, a személyiség mélyebb gyökereihez vezető problémákkal való foglalkozás; terápiás szint (komoly zavarokkal küszködő kliensek esetében).
•    A társadalmi folyamatok hatása a családok életére, a magyar társadalomban jellemző családi szocio-demográfiai jellegzetességek, családi folyamatok (családi ciklusok) a párválasztástól a gyermekvállalási hajlandóságon és gyermekszocializáción keresztül a válásig. 
•    A mai társadalom modális családmodelljei, a mai családok jellemző életstílusa, értékrendszere, kooperatív stratégiája.
•    A családkonzultáció alapjai, a családterápiás irányzatok és az “átlagos”, “normális”, “egészséges” család. Alapfogalmak: pszichoterápia, családterápia, családintervenció, családi tanács. Család működésének alapjai (életciklusok, krízisek), addiktológiai vonatkozások.
•    Az addiktológiában alkalmazható családterápiás és diagnosztikai módszerek, technikák. Interjú és kérdezéstechnikák, genogramm, ecogramm, családi tanácsadás, családintervenció. Konzultációs folyamat, gyakorlati nehézségek, együttműködési problémák. Etikai és szakmai szempontok, szuper vízió.
•    Szociális munka keretei az addikciók kezelése során. A szociális munka célja, lehetőségei, az esetmunka sajátosságai a függőségekkel kapcsolatos szituációkban.
•    Tanácsadási technikák, az interjú és beavatkozás eszközei.
•    Különböző tanácsadási iskolák: differenciálpszichológiai, pszichodinamikai, affektív, kliensközpontú, egzisztencialista, gestalt, fejlődéselvű, kognitív, behaviorista. Elérthető populációk. A tanácsadó kompetenciája, szupervízió. 
7.
A tantárgy neve: Addiktológiai kutatásmódszertan
A tantárgy felelőse: Dr. Kovács János
A tantárgy oktató(i): Dr. Kovács János
Kreditértéke: 3
A számonkérés módja: gyakorlati jegy
A tantárgy teljesítésére javasolt szemeszter: III. félév
A tantárgy célja:
A hallgatók számára a társadalomtudományi kutatásmódszertan alapfogalmainak megismertetése, az empírikus kutatás alapelveinek és felépítésének megértése, segítség a szakdolgozat módszertani megalapozásában. A hallgató képessé válik az addikciókkal kapcsolatos empirikus kutatások értelmezésére, saját empirikus kutatás megtervezésére és lebonyolítására.
A tantárgy főbb témakörei:
•    Tudományos megismerés vs. laikus elméletek, hibák a hétköznapi megismerésben 
•    Alkalmazott kutatási módszerek az addiktológiában
•    Pszichológia obszerváció lehetőségei az addiktológiai munkában
•    Addiktológiai tesztek és mérőskálák használata és alkalmazási lehetőségei
•    Kutatástervezés, előkészítés
    a kutatás indítékai, céljai, a kutatás típusai; kutatási terv készítése; a kutatási probléma megfogalmazása, irodalomkutatás, könyvtár és internet használat.
    hipotézis felállítása, módszerkiválasztás, kvantitatív és kvalitatív kutatás
    konceptualizálás, operacionalizálás, a mintavételi eljárás
•    Adatgyűjtés – adatfelvételi eljárások, módszerek: megfigyelés; az interjú; a kérdőív; fókuszcsoport és kísérlet Adatfeldolgozás és elemzés: az adatok előkészítése (mérési szintek, adatrögzítés, adattisztítás); egyszerűbb elemzések (gyakoriság, változók közötti kapcsolat – hipotézisvizsgálat)
•    Adatfeldolgozás és elemzés – interjúk elemzése, pszichológiai mélyinterjúk elemzése
•    A kutatás lezárása, utóélete – a kutatási beszámoló elkészítése
8.
A tantárgy neve: Önismeret
A tantárgy felelőse: Dr. Kiss János
A tantárgy oktató(i): Dr. Kiss János, Dr. Kovács János, Dr. Sárváry Andrea, Oroszné Pál Zsuzsa; Zolnai Erika
Kreditértéke: 0
A számonkérés módja: aláírás
A tantárgy teljesítésére javasolt szemeszter: I. II. III. félév
A tantárgy oktatásának célja:
A hallgató képessé váljon a hatékony önkifejezésre, kongruens kommunikációra a szakmai szerepeiben. A társas kapcsolatokban asszertív és kooperatív megnyilvánulásokkal segítse elő a problémamegoldás, konfliktuskezelés helyzeteit. 
A tantárgy főbb témakörei:
•    Önismereti modul: Önkifejezés és énszimbolizáció. 
•    Az igényszint összefüggése a siker- és kudarcélményekkel. Az énkép reális és ideális összetevői. 
•    Azonosulás a társakkal, bizalom a társakban. 
•    Társmegismerés, együttműködés modul: Személy percepciós automatizmusok, előítéletek tudatosítása. Empátiafejlesztés. 
•    Önpróbálás különböző szerephelyzetekben. 
•    Irányítás és alkalmazkodás, az agresszivitás-asszertivitás-szubmisszivitás megnyilvánulásai. Szorongáscsökkentés és asszertivitás. 
•    Problémafelismerés és –megoldás társas helyzetben. 
•    Kommunikáció modul: Érzelmek kifejezése nemverbális kódokkal. 
•    Kongruencia és inkonguencia megnyilvánulásai és hatásmechanizmusai. 
•    Jelentésváltozások a közlési folyamatban. Megértés és verbalizáció. Figyelemmegosztás a saját közlés kontrollja és a társ közléseinek feldolgozása között. 
•    A szakmai és a köznapi közlés közötti váltás. A verbális közlés differenciáltsága.

C) Választható modul 12 kredit
Kötelezően választható tárgyak:
9.
A tantárgy neve: Krízisellátás, krízisintervenció a szenvedélybeteg ellátásban
A tantárgy felelőse: Dr. Kiss János
A tantárgy oktató(i): Hajdu Gyöngyi
Kreditértéke: 2
A számonkérés módja: gyakorlati jegy
A tantárgy teljesítésére javasolt szemeszter: II.-III. félév
A tantárgy célja:
Az addiktológiai konzultáns hallgató megismerkedik a krízisellátás társintézményeivel, a krízisek felismerésének lehetőségeivel, beavatkozási módokkal, etikai megfontolásokkal.
A tantárgy főbb témakörei:
•    A krízisellátás lépcsőfokai
•    A krízisek és a szenvedélybetegségek összefüggései, okok, folyamat, kimenetek
•    A krízisintervenció eszközrendszere
•    A krízisintervenció helye a szenvedélybeteg ellátás rendszerében
10.
A tantárgy neve: Kockázati magatartások
A tantárgy felelőse: Zolnai Erika
A tantárgy oktató(i): Zolnai Erika 
Kreditértéke: 2
A számonkérés módja: gyakorlati jegy
A tantárgy teljesítésére javasolt szemeszter: II.-III.. félév

A tantárgy célja:
A hallgatók számára betekintés nyújtani az addikciók irányába való veszélyeztetettség életkori, társadalmi meghatározottságáról, a kockázati magatartások szociodemográfiai meghatározottságáról, és a különböző addikciókkal való összefüggésiről. Dohányzás, alkoholfogyasztás, szexuális kockázati viselkedés, stb.
A tantárgy főbb témakörei
•    A kockázati magatartások kutatása, szociodemográfiai adatok
•    A veszélyeztető és védő faktorok szerepe az addikciók alakulásában
•    A különböző kockázati magatartások epidemiológiai vizsgálata, összefüggésük az addikciókkal (dohányzás, kábítószer kipróbálása, alkoholfogyasztás, stb.)
11.
A tantárgy neve: Családpatológia és szenvedélybetegségek
A tantárgy felelőse: Oroszné Pál Zsuzsa
A tantárgy oktató(i): Oroszné Pál Zsuzsa
Kreditértéke: 2
A számonkérés módja: gyakorlati jegy
A tantárgy teljesítésére javasolt szemeszter: II.-III. félév
A tantárgy célja:
A hallgatók számára világossá tenni a családi működés diszfunkcióinak és a kémiai szerhasználat összefüggéseit. A speciális családdinamikai és családpatológiai ismeretek segítik megérteni azokat a folyamatokat, melyek a kémiai szerhasználathoz vezetnek.
A tantárgy főbb témakörei:
•    A családi diszfunkciókkal kapcsolatos vizsgálatok, azok eredményei.
•    A családpatológia, családi kommunikáció jellegzetességei kémiai szerhasználók körében
•    A tranzakció analízis eredményei alkoholisták, és drogfüggők családjaiban. Alkoholista játszmák a segítővel és a családtagokkal.
•    Tárgyvesztés szerepe a kémiai szerhasználat kialakulásában,
12.
A tantárgy neve: Az alacsonyküszöbű szolgáltatások és a közösségi ellátás módszertana
A tantárgy felelőse: Patyán László
A tantárgy oktató(i): Patyán László, Mráz Sándor
Kreditértéke: 2
A számonkérés módja: gyakorlati jegy
A tantárgy teljesítésére javasolt szemeszter: II.-III. félév

A tantárgy célja:
Áttekintés nyújtani a közösségi ellátás szakmai tartalmáról, módszertani alapelemeiről és főbb tevékenységi formáiról
A tantárgy főbb témakörei:
•    A közösségi ellátás kialakulása, meghatározása, alátámasztottsága, indokoltsága, ellátottak köre
•    A közösségi ellátás személeti kerete, vezérelve, célja, feladata
•    Szakmai tartalma, módszertani alapelemei, tevékenységformái
•    A közösségi gondozó és a közösségi koordinátor
•    A közösségi ellátás működési módja, igénybevétel, kapcsolattartás, adminisztráció
•    Dokumentáció, adminisztratív teendők
•    A közösségi ellátás etikai normái, résztvevők jogai, kötelezettségei
•    Alacsonyküszöbű programok szervezésének technikái és szakmai módszertana
13.
A tantárgy neve: Önsegítő közösségek, 12 lépéses programok és terápiás rezsimek
A tantárgy felelőse: Dr. Kiss János
A tantárgy oktató(i): Berényi András
Kreditértéke: 2
A számonkérés módja: gyakorlati jegy
A tantárgy teljesítésére javasolt szemeszter: II.-III. félév
A tantárgy célja:
A hallgatók számára speciális ismereteket nyújtani az önsegítő közösségek működéséről, az addikciók kezelésében betöltött szerepükről, és az alkalmazott intervenciók lényegéről, szerepéről
A tantárgy főbb témakörei
•    Az önsegítő csoportok szerepe az addikciók kezelésében, történetük, a legfontosabb képviselőik
•    Magyarországi és nemzetközi mozgalmak
•    Az AA csoportok működése, elvei
•    12 lépéses programok
14.
A tantárgy neve: Intravénás droghasználat
A tantárgy felelőse: Dr. Erdélyi Ágnes
A tantárgy oktató(i): Dr. Erdélyi Ágnes (drogambulancia Miskolc vagy Baptista tűcsere program)
Kreditértéke: 2
A számonkérés módja: gyakorlati jegy
A tantárgy teljesítésére javasolt szemeszter: II.-III. félév
A tantárgy célja:
Speciális ismereteket, áttekintés nyújtani az intravénás droghasználathoz kapcsolódó egészségügyi, pszichés, és szociális problémákról.
A tantárgy főbb témakörei:
•    Az intravénás droghasználat epidemiológiai és szociodemográfiai adatok
•    Ártalomcsökkentés
•    A kezelés és rehabilitáció lehetőségei
•    Terápiás lehetőségek (orvosi, pszichológiai és szocioterápiás vonatkozások)
15. A tantárgy neve: Viselkedéses addikciók
A tantárgy felelőse: Zolnai Erika
A tantárgy oktató(i): Zolnai Erika
Kreditértéke: 2
A számonkérés módja: gyakorlati jegy
A tantárgy teljesítésére javasolt szemeszter: II.-III. félév
A tantárgy célja:
A munkalkolizmus példáján keresztül megvilágítani a viselkedéses függőségek lényegi vonásait. Az addikciós súlyos személyiségtorzító hatását szemléltetni egy társadalmilag nem elutasított addiktív magatartáson keresztül.
A tantárgy főbb témakörei:
•    A munkalkolizmus fogalmának meghatározása, társadalmi tévhitek a jelenséggel kapcsolatban
•    Tünetei, és mérési lehetőségei, következményei, lefolyása
•    Epidemiológiai adatok, komorbiditás, és etiológia
•    A kezelés lehetőségei
16. A tantárgy neve: Szociálantropológia
A tantárgy felelőse: Dr. Kiss János
A tantárgy oktató(i): Dr. Pethő Csilla
Kreditértéke: 2
A számonkérés módja: gyakorlati jegy
A tantárgy teljesítésére javasolt szemeszter: II.-III. félév
A tantárgy célja:
Az addiktológiai konzultáns hallgatóknak bevezetést adni a kulturális antropológiába. A kulturális antropológia szemlélete: holisztikus, összehasonlító és relativisztikus, mely szemléletén keresztül a kultúrának újabb aspektusai tárulhatnak fel. A leendő addiktológiai konzultánsoknak szükségük van olyan szemléletre, amelyre alapvetően a más kultúrák iránti megértés, a kulturális érzékenység jellemző. Segítő foglalkozásúaknak a kurzus betekintést adhat – rendszerszemléletbe ágyazva – a kliens mikró és makrovilágának a megértésébe. Az addikciók kulturális hátterének áttekintése a szociál-, a pszichológiai és az orvosi antropológia területéről választott és hasznosnak ítélt példák és módszerek bemutatásával a leginkább megvalósítható. 
A tantárgy főbb témakörei:
•    A kultúrantropológia története, főbb képviselői
•    A kultúrantropológia módszerei
•    Az addikciókkal kapcsolatos kultúrantropológiai megfigyelések és jelenségek. (alkohol és kémiai szerhasználat a természeti és történelmi népek körében)
•    A viselkedéses addikciók kultúrtörténeti és antropológiai háttere
17. A tantárgy neve: Pszichoedukációs módszerek a szenvedélybeteg ellátásban
A tantárgy felelőse: Dr. Kiss János
A tantárgy oktató(i): Berényi András
Kreditértéke: 2
A számonkérés módja: gyakorlati jegy
A tantárgy teljesítésére javasolt szemeszter: II.-III. félév
A tantárgy célja:
Az addiktológiai konzultáns hallgató megismerkedik a pszichoedukáció eszközrendszerével, alkalmazási lehetőségeivel a prevenció különböző szintjein. Pszichoedukációs eszközök készítése és alkalmazása, csoportok vezetése, család, hozzátartozók bevonása a rehabilitációba
A tantárgy főbb témakörei:
•    A pszichoedukációs csoport
•    A strukturált tájékoztatás és hatása a compliance-ra
•    Az edukáció megkezdésének időpontja, megválasztása
•    Az edukáció hatása a visszaesések megelőzésére, kezelésére, szabályok betartására, compiance-ra.
•    Az ellátott és a család, illetve a közvetlen környezet edukációja
•    A hozzátartozók bevonása a gondozásba
•    Az edukáció használata a rehabilitációban. 
•    Egészségügyi szakember bevonása a pszichoedukációba. 
•    Kompetencia-határok.     
D) Szakmai gyakorlat: 15 kredit 
Gyakorlati helyszínek:
•    Alacsony küszöbű és közösségi ellátások
•    Szenvedélybetegek nappali ellátása és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátása
•    Szenvedélybetegek ápolást, gondozást nyújtó és rehabilitációs intézménye
•    Elsődleges prevenció és ambuláns ellátási formák (Drogambulancia, ANTSZ,)
•    Kórházi ellátási formák, Addiktológiai osztály
21.
A tantárgy neve: Szakmai gyakorlat I. II. III.
A tantárgy felelőse: Dr. Szoboszlai Katalin
A tantárgy oktató(i): Dr. Szoboszlai Katalin, Patyán László
Kreditértéke: 15
A számonkérés módja: gyakorlati jegy
A tantárgy teljesítésére javasolt szemeszter: I. II. III. félév
A tantárgy célja: 
Az addiktológiai konzultáns hallgatók gyakorlati képzését a szenvedélybeteg ellátás különböző színterein szervezzük és a gyakorlat maga a szakmához szükséges kompetenciák gyakorlására irányul az egyes terephelyeken. 
A képzés főbb témakörei 
•    Az elsődleges prevenció eszközeinek és módszereinek megismerése és gyakorlása különböző intézményekben. A megelőzés, felismerés, megkeresés egyéni és csoportos technikái.
•    A másodlagos prevenció, azaz a kezelés lehetséges módjainak és a kompetencia körébe tartozó eljárások megismerése és gyakorlása. Elterelés, elvonás, visszaesés megelőzése, egyéni és csoportos technikái.
A harmadlagos prevenció, rehabilitációban érintett szolgáltatásokban a visszaesés megelőzését, a társadalmi beilleszkedés eszközeit, módszereit figyeli meg, és gyakorolja a kompetencia körébe tartozó technikákat. Pszichoedukáció, önsegítő csoportok, egyéni és csoportos módszerek. 
Szabadon választható tárgyak: 6 kredit.

A KÉPZÉSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES TÁRGYI ÉS SZEMÉLYI FELTÉTELEK, EZEK BIZTOSÍTÁSÁNAK MÓDJA 

A képzésért felelős kar megnevezése: Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 
A szakfelelős oktató: Dr. Kiss János főiskolai docens, szakfelelős
Szakmai tanácsadó: Dr. Erdélyi Ágnes
Az elméleti képzés infrastrukturális feltételeit a DE EK biztosítja. A gyakorlati képzés helyszínei:

Intézmény neve, címe    Terepgyakorlat vezetők neve
Forrás Lelki Segítők Egyesülete    Erdős Kornél
Sántha Kálmán Szakkórház Nonprofit Kft.    Hajdu Gyöngyi
Debreceni Egyetem Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ    Berényi András
Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.    Irinyi Beáta
Drogambulancia Debrecen    Dr. Máté Valéria
Drogambulancia Alapítvány Miskolc    Juhászné Ceglédi Csilla
Talentum Alapítvány    Kissné Budai Tünde
Adelante Alapítvány    Mráz Sándor
Oltalom Szeretetszolgálat Szenvedélybetegek Nappali ellátása    Nagy Judit
Kék Nefelejcs Alapítvány    Nagy Attila

Az „Addiktológiai konzultáns” szakirányú továbbképzésben résztvevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről: 
Név    Beosztás, tapasztalat    Tudományos fokozat
Prof. Dr. Molnár Péter    Egyetemi tanár, 40 év    CsC
Dr. Marsi Edit     Főiskolai docens, 20 év    
Dr. Kovács János    Főiskolai adjunktus, szervezetpszichológus 20 év    univDr
Dr. Kiss János    Főiskolai Docens, tanszékvezető 20 év    Phd
Dr. Sárváry Andrea    Fősikolai Docens 20 év    Phd
Zolnai Erika    Mestertanár, klinikai szakpszichológus, 20 év    
Oroszné Pál Zsuzsa    Gyakorlati oktató, klinikai szakpszichológus, 20 év    
Dr. Szoboszlai Katalin    Főiskolai docens    Phd
Dr. Sárváry Attila    Főiskolai docens    Phd
Patyán László    Főiskolai docens    

Az „Addiktológiai konzultáns” szakirányú továbbképzésben résztvevő külső oktatók:

Név    Beosztás
Dr. Erdélyi Ágnes    Sántha Kálmán Szakkórház Nonprofit Kft.; orvosigazgató, addiktológia osztályvezető főorvos, 20 év tapasztalat
Dr. Kuritárné Dr. Szabó Ildikó    DEOEC egyetemi docens, klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus, 20 év tapasztalat
Dr. Pethő Csilla    klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus, 20 év tapasztalat
Berényi András    klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus, 20 év tapasztalat ; DE Mentálhigiénés programiroda vezető
Hajdú Gyöngyi    Addiktológiai konzultáns, szakvizsgázott szociális munkás
Mráz Sándor    Szociális munkás

A képzés költsége: 
A képzés költségtérítéses. A kreditarányos képzési költség 3000 Ft/kredit, félévi költségtérítési díj: 90.000Ft/30 kredit.